vertiIn deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder TSB: Tennisschool Bob

1.Opdracht
Alle door Tennisschool Bob aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Bob Bergmans. Een overeenkomst van opdracht inzake tennisles tussen Tennisschool Bob als opdrachtnemer en de tennisser als opdrachtgever komt pas tot stand nadat de opdracht door Tennisschool Bob schriftelijk is aanvaard, dan wel, bij gebreke daarvan, doordat Tennisschool Bob daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van de tennisser uitvoert.

Bij inschrijving c.q. opdracht geven aan Tennisschool Bob gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.


2.Tennistrainingen
2.1. Elke aanmelding dient schriftelijk te worden gedaan (mail, website of via inschrijfformulier). Door het inleveren van de inschrijving gaat deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden
2.2. Slechts volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen
2.3. Deelnemers aan de trainingen dienen lid te zijn van de desbetreffende club
2.4. TSB zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en voorkeuren van de deelnemers.
2.5. Bij plaatsing binnen de voorkeuren van de deelnemer kan deze de cursus niet annuleren
2.6. Een veranderde groepsgrootte geeft TSB het recht de duur van de training aan te passen
2.7. Voor uitgevallen lessen en niet ingehaalde lessen zal geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.


3.Verplichtingen Tennisschool Bob
3.1. Tennisschool Bob verplicht zicht tegenover de opdrachtgever tot het volgende:
bespreken van de tennisbaan i.o.m. de vereniging voor gebruik door Tennisschool Bob en opdrachtgever(s), continuïteit van de lessen m.b.t. lestijd en lesweken – verzorging van het benodigde lesmateriaal als tennisballen, richtmiddelen e.d. – het informeren van de opdrachtgever over de kosten voor de werkzaamheden.


4. Algemene cursus informatie
4.1. Een cursus bestaat uit maximaal 18 lesweken gedurende een periode van 6 maanden, lopende van medio maart tot oktober (zomerseizoen) of van oktober tot en met maart (winterseizoen).
4.2. Indien een groep niet volledig gevuld kan worden, kunnen er wijzigingen worden aangebracht in het aantal lessen, in de duur van de lessen of in het lesgeld. Dit gebeurt altijd in onderling overleg met de betreffende cursisten.


5.Uitval en inhalen van lessen
5.1. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer of de website te raadplegen. De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. Voor indoor lessen geldt dat deze altijd doorgaan
5.2.Lessen die uitvallen vanwege slechte weersomstandigheden en/of onbespeelbare banen
worden op een door de trainer te bepalen datum en tijdstip gegeven (eventueel in de vorm van een clinic) met een maximum van 3 lessen per cursus;
5.3.Eenmaal aangevangen lessen met een duur van meer dan 20 minuten worden niet ingehaald;
5.4.Bij verhindering van de trainer zal deze u hiervan vooraf op de hoogte
brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, heeft u geen recht om deze les ingehaald te krijgen;
5.5.In geval van blessures, ziekte, verhuizing, tussentijdse beëindiging door de
opdrachtgever (cursist) c.q. wettelijke vertegenwoordiger etc. volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer;
5.6.Er wordt in principe geen lesgegeven op zondagen, officiële feestdagen en
in het grootste deel van de basisschool vakanties.

6Honorarium en kosten
6.1. De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op een uurloon. De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van de duur van de overeengekomen lesperiode, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurloon, verhoogd met BTW.
6.2. De kosten die Tennisschool Bob in het kader van een opdracht aan derden moet betalen (zoals baanhuur) worden tevens aan opdrachtgever in rekening gebracht

7. Betaling
7.1. Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling van de lesgelden. Bij voortijdige dan wel tussentijdse afmelding zal er geen restitutie gegeven worden. Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden aan de hand van twee automatische incasso’s per seizoen.
7.2. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeen gekomen.
7.3. Bij herhaald storneren van het lesgeld behoudt TSB zich het recht voor de desbetreffende persoon bij wie het storneren plaat vindt, de toegang tot de lessen te ontzeggen.
7.4. Bij niet tijdige betaling van de lesgelden zal een contractuele rente gerekend worden van 2% die per 4 weken verhoogd zal worden met 2%.

8. Aansprakelijkheid
8.1.Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de baanfaciliteiten geschiedt
volledig op eigen risico. TSB is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. TSB is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten.
8.2.Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verder gaan dan de vergoeding van de schade
zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van TSB.

9. Overmacht
9.1. Overmacht ontslaat TSB zonder nadere ontbinding van haar contractverplichtingen jegens de deelnemer. Als overmacht wordt in deze aangemerkt: oorlog (ook buiten Nederland), oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, rellen, epidemie, ramp, verkeersstoring, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport e.d.
9.2. In geval van overmacht heeft de deelnemer, indien redelijk en mogelijk, recht op een vervangende prestatie, maar uitdrukkelijk niet op schadevergoeding.

10. Recht
10.1. Op alle overeenkomsten tussen de deelnemer en TSB, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking op hebben, is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de deelnemer en TSB, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin TSB gevestigd is.

Login Form voor artikel editor

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com